Lưu ý cần đọc dành cho chị em đi làm giúp việc!

 

Giúp việc gia đình ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Năm 2012, bộ luật lao động Việt Nam đã ghi nhận Giúp việc gia đình là một nghề trong xã hội và ban hành những điều luật riêng cho nghề này. Điều này có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với quyền lợi của người làm nghề giúp việc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với người thuê giúp việc. Nếu như gia đình bạn cần thuê người giúp việc hãy tham khảo hợp đồng thuê người giúp việc này nhé.

Mẫu hợp đồng thuê thuê người giúp việc:

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là:

Ông/bà…………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..…………… Dân tộc: Kinh ……………….…….  Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: ……………………….. do Công an ……………………………… cấp ngày …../…./…….

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Và một bên là:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..……… Dân tộc: Kinh …………………………….  Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: ……………………….. do Công an ……………………………. cấp ngày …../…./………

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: không xác định thời hạn/có xác định thời hạn là………………….

Bắt đầu làm việc từ ngày …..  tháng ….. năm  …………………………………………………………

Thử việc: Không/có, thời gian:……………………………………………………………………………..

Đơn vị làm việc: Tại ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………..

Công việc phải làm: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc:  ……………………………………………………………………………………………….

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: ………………………………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Quyền lợi:

Phương tiện đi lại, làm việc: ………………………………………………………………………………….

Mức lương chính hoặc tiền công: ……………….. đồng/tháng (………………).

Hình thức trả lương: Trả lương bằng tiền mặt.

Phụ cấp gồm: ……………………………………………………………………………………………………….

Được trả lương và các ngày: ……………………………………………………………………………………

Những thoả thuận khác: …………………………………………………………………………………………

Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành ……………………………………………………………………………………………………………

Bồi thường vi phạm và vật chất: ………………………………………………………………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc….).

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có) và khi người lao động vi phạm quy định về lao động như:……………………………………………………………………

Điều 5: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành ………….. bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ……tháng ………năm ……….

Người lao động                                                                                                        Người sử dụng lao động

 

 

Hy vọng bài viết mang lại nhiều lợi ích cho bạn.

Xem thêm Giúp việc theo giờ : https://giupviechongdoan.com/dich-vu-giup-viec-theo-gio/ 

4 (80%) 4 votes